Algemene voorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden

1. Definities

In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Jongsma Kalkbestrijding: de onderneming die onder de handelsnaam Jongsma Kalkbestrijding gedreven wordt is gevestigd te Groningen, gevestigd aan de Vaargeul 130, 9732 JT Groningen. Ontvangstbevestiging: de ontvangstbevestiging, zoals omschreven in artikel 3.2 van deze Voorwaarden. Product: het product of de producten die door het sluiten van een overeenkomst tussen kalbestrijding.nl en u door of via kalbestrijding.nl binnen een overeengekomen termijn aan u geleverd dienen te worden, waarvoor u een bepaalde prijs dient te betalen. Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.

2. Toepasselijkheid

2.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten die via de website van kalkbestrijding.nl gesloten worden en waarbij kalkbestrijding.nl partij is, zijn deze Voorwaarden van toepassing, met uitsluiting van enige andere algemene voorwaarden. Door het totstandkomen van een overeenkomst tussen u en kalkbestrijding.nl middels de procedure zoals deze is omschreven in artikel 3 van deze Voorwaarden, accepteert u uitdrukkelijk deze Voorwaarden.

2.2 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts na schriftelijke goedkeuring door kalkbestrijding.nl worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen van deze Voorwaarden onverkort van kracht blijven.

2.3 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden, en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van kalkbestrijding.nl worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door kalkbestrijding.nl ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

2.4 kalkbestrijding.nl heeft het recht deze Voorwaarden en de inhoud van haar website te wijzigen.

3. Aanbiedingen / Overeenkomsten

3.1 Alle aanbiedingen gedaan op de website van kalkbestrijding.nl zijn vrijblijvend, totdat u de ontvangstbevestiging hebt ontvangen. Indien kalkbestrijding.nl de aankoopprijs van het product dient te verhogen ingevolge een wettelijk voorschrift of een in kracht van gewijzigde uitspraak van de rechter, zal hij u hiervan onmiddellijk schriftelijk (via fax, brief of e-mail) op de hoogte stellen. U hebt in dat geval de bevoegdheid om deze overeenkomst te ontbinden door dit schriftelijk (via fax, brief of e-mail) aan kalkbestrijding.nl te melden.

3.2 De Ontvangstbevestiging vermeldt in ie (a) een omschrijving van het product dat door u gekocht is en het aantal door u gekochte producten; (b) de prijs van het product; (c) uw naam, woonadres, adres waar het (de) product(en) naar toe gestuurd wordt(en), factuuradres (indien anders dan uw woonadres en/of afleveradres), uw e-mailadres en uw telefoonnummer; (d) het bestelnummer van de overeenkomst;

3.3 De overeenkomst bevat alle tussen u en kalkbestrijding.nl gemaakte afspraken en treedt in de plaats van alle eerder gemaakte overeenkomsten, regelingen en/of afspraken tussen u en kalkbestrijding.nl.

3.4 De administratie van kalkbestrijding.nl geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door u aan kalkbestrijding.nl verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van door kalkbestrijding.nl verrichtte leveringen. kalkbestrijding.nl erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het accepteren van de voorwaarden erkent u dit eveneens.

4. Transport en kosten

4.1 Alle prijzen voor de aangeboden zaken zijn in Euro’s en inclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd. Per bestelling wordt een bijdrage in rekening gebracht. De hoogte van deze bijdrage is afhankelijk van de gekozen manier van aflevering. Deze kosten worden duidelijk vermeld in de winkel en kunnen gewijzigd worden.

4.2 Het risico tijdens het transport van het door u bestelde product is voor kalkbestrijding.nl. Op het moment van aflevering van het product gaat het risico van het product op u over, behoudens de aansprakelijkheden die wettelijk niet door kalkbestrijding.nl kunnen worden uitgesloten.

5. Levertijd

5.1 De leveringstermijn van het product bedraagt maximaal 30 werkdagen na ontvangst van de betaling, of zoveel korter dan is bepaald in de overeenkomst tussen u en kalkbestrijding.nl. De door kalkbestrijding.nl opgegeven levertijden zullen niet als fatale termijn te beschouwen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

5.2 Wanneer de overeengekomen levertermijn, om welke reden dan ook, door kalkbestrijding.nl overschreden wordt, zal kalkbestrijding.nl u hiervan onmiddellijk schriftelijk (via fax, brief of e-mail) in kennis stellen. In dat geval hebt u de bevoegdheid om de overeenkomst met kalkbestrijding.nl te ontbinden, door dit schriftelijk (via fax, brief of e-mail) aan kalkbestrijding.nl te melden.

6. Bedenktijd

6.1 Nadat u het door u bestelde product hebt ontvangen, hebt u de bevoegdheid om binnen 7 werkdagen na de ontvangst van dit product, de onderliggende overeenkomst met kalkbestrijding.nl te ontbinden. U hoeft hiervoor geen reden op te geven. Denk er wel aan dat de verpakkingen ongeopend moeten zijn.

6.2 Indien u de overeenkomst ingevolge artikel 6.1 van deze voorwaarden wenst te ontbinden, dient u dit vooraf schriftelijk (via e-mail, brief of fax) aan kalkbestrijding.nl te melden. U moet wel zelf de kosten van en het risico voor het retour zenden dragen.

6.3 De betalingen die u hebt verricht op het moment dat u de overeenkomst met kalkbestrijding.nl ingevolge artikel 6.1 en 6.2 van deze voorwaarden hebt herroepen, zal kalkbestrijding.nl binnen 14 dagen nadat kalkbestrijding.nl het door u geretourneerde product heeft ontvangen, aan u terugbetalen.

6.4 Kalkbestrijding.nl behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het al betaalde bedrag te crediteren wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is geopend, gebruikt of door uw schuld (anders dan die van kalkbestrijding.nl of de leverancier van het product) is beschadigd.

6.5 Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van kalkbestrijding.nl schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van u te wijten is of anderszins voor uw risico komt, zal kalkbestrijding.nl u hiervan schriftelijk (via fax, brief of e-mail) in kennis stellen. kalkbestrijding.nl heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan u terug te betalen bedrag in te houden.

7. Niet goed, geld terug

7.1 Alle producten worden gecontroleerd voor het versturen. Mocht er toch iets niet goed zijn dan kunt u kalkbestrijding.nl binnen 24 uur na levering schriftelijk (via fax, brief of e-mail) vragen om herstel, vervanging of levering van het ontbrekende of gebrekkige gedeelte van het product.

7.2 Als u een product terug stuurt dan moet u zelf de kosten van verzending betalen.

8. Garanties

8.1 Op de door kalkbestrijding.nl geleverde producten bestaat een garantie. Dit is de garantie zoals die door de fabrikant op zijn producten geleverd wordt. Deze garantie tast uw rechten die voortvloeien uit de wet of overeenkomst niet aan.

9. Klachten

9.1 Alle klachten in verband met de levering, kwaliteit, hoedanigheid van het product of iedere andere klacht, zullen door kalkbestrijding.nl serieus in behandeling worden genomen.

9.2 U dient een klacht kenbaar te maken bij de Klantenservice van kalkbestrijding.nl (gegevens staan vermeld in artikel 11 van deze Voorwaarden).

9.3 Kalkbestrijding.nl zal binnen 10 dagen de klacht proberen op te lossen. kalkbestrijding.nl zal u hierover schriftelijk (via fax, brief of e-mail) berichten.

10. Klantenservice van kalkbestrijding.nl

Alle correspondentie op basis van deze Voorwaarden dient plaats te vinden met: Kalkbestrijding.nl. E-mail:

11. Toepasselijk recht, bemiddeling en geschillen

11.1 Op alle overeenkomsten gesloten met kalkbestrijding.nl is Nederlands recht van toepassing.

11.2 Indien er een geschil ontstaat tussen u en kalkbestrijding.nl naar aanleiding van een overeenkomst gesloten tussen u en kalkbestrijding.nl, kunt u kalkbestrijding.nl verzoeken om de Consumentenbond hierin te laten bemiddelen, tenzij de aard van dit geschil zo’n bemiddeling niet rechtvaardigt.

11.3 Indien een geschil niet op basis van artikel 11.2 of op andere wijze in der minne geschikt kan worden, is de daartoe bevoegde rechter bevoegd om van dit geschil kennis te nemen, tenzij u binnen 4 weken na het ontstaan van het geschil schriftelijk (via fax, brief of e-mail) aan kalkbestrijding.nl meldt hiertegen bezwaar te hebben. In dat geval gelden de regels van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.